Klimaatwijzer

Economie

50PLUS wil de topkwaliteiten van Nederlandse vernieuwing en technologieën volledig gebruiken, zodat wij nog in deze eeuw op een moderne manier kunnen overschakelen naar een duurzame circulaire economie.

Het CDA wil slim vergroenen, en daarom komen ze met een pakket fiscale maatregelen voor de vergroening en verduurzaming van de samenleving. Zo verbeteren ze de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek door ze aan te passen aan nieuw beschikbare technologieën, vooral om bestaande gebouwen aan te passen. Het CDA wil in Europees verband strengere eisen stellen aan duurzame productie en kwaliteit van tal van producten. Strenge bronmaatregelen voor auto’s, apparaten of bouwmaterialen zijn voor het klimaat veel effectiever dan maatregelen die de schade achteraf beperken. Met een ‘recht op reparatie’ dwingen ze hogere kwaliteitseisen af voor gebruiksproducten als huishoudelijke apparatuur en mobiele telefoons.

Financiële instellingen moeten verplicht worden hun beleggingsportfolio door te rekenen op klimaatimpact en gevoeligheid voor klimaatverandering. EU-milieustandaarden moeten de norm worden voor importgoederen van buiten EU. De visie op de verduurzaming van de maakindustrie wordt geconcretiseerd in routekaarten en bijbehorende investeringsplannen en prestatieafspraken.

De partij wil dat er een stimuleringsfonds voor onderzoek naar circulaire productietechnieken en grootschalige elektrificatie op wordt gericht. De stimuleringsregeling duurzame energie en CO2-reductie moet na 2025 doorgezet worden. Er komt een CO2-heffing voor industrie totdat de Europese Commissie de 55% reductie van broeikasgasemissies heeft verwerkt in het CO2-emissiehandelssysteem. De opbrengsten van de CO2-heffing wordt gebruikt voor de innovatieve verduurzaming van de industrie.

D66 wil in 2050 een volledig circulaire economie en in 2025 al 30 procent minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Bedrijven moeten in hun jaarverslag volgens een standaard inzicht geven in hun impact op klimaat, milieu, biodiversiteit en de samenleving. Bedrijven hebben als kernonderdeel van dit kader voortaan een plicht om alert te blijven op milieuschade. Banken moeten hogere buffers aanhouden voor leningen aan en investeringen in niet-duurzame bedrijven. Financiële instellingen moeten hun investeringen en leningen in lijn brengen met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Bij sluiting en afschaling van fossiele industrieën denken de overheden samen met de sociale partners mee over een sociaal plan om werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden.

GroenLinks wil een Klimaatfonds oprichten van 60 miljard euro. Daarmee investeren ze in een groene en eerlijke samenleving. In 2030 moet de overheid volledig circulair inkopen, zowel Nederlandse bedrijven als buitenlandse bedrijven die hier producten verkopen moeten uiterlijk 2050 circulair zijn. Om deze circulaire economie te stimuleren is GroenLinks voor verhoging op afvalstoffenbelasting. GroenLinks wil daarnaast dat fabrikanten verplicht zijn een grondstoffenbelasting te betalen, dit mede om recyclen te stimuleren. Om groen te kunnen investeren en beleggen vindt GroenLinks dat financiële partijen de klimaatrisico’s op hun balans inzichtelijk moeten maken. Financiering van kolencentrales is vanaf 2022 al niet meer toegestaan en de financiering van fossiele brandstoffen wordt de komende 10 jaar stapsgewijs verboden. Daarnaast wil GroenLinks groen ondernemerschap en startups die hier aan bijdragen stimuleren.

De Partij voor de Dieren heeft een samenleving voor ogen die onthaast en ontspult. In 2030 is het gebruik van grondstoffen gehalveerd en worden alle grondstoffen hergebruikt. Gerecyclede grondstoffen worden goedkoper dan grondstoffen die voor het eerst gewonnen zijn. Er komt een verbod op wegwerpplastic en het plastic wat nog gebruikt wordt is gerecycled. Nederland gaat zich meer richten op een hersteleconomie. De overheid geeft het goede voorbeeld. De inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt 100% duurzaam. De waarde van het werk dat gedaan wordt komt tot uitdrukking in echte bestaanszekerheid. Belasten wat schaars of schadelijk is, en ontzien wat waardevol is. Vervuilende activiteiten en het gebruik van eindige grondstoffen worden fors meer belast. De belastingen op arbeid, waardevolle producten en diensten gaan flink omlaag. Een radicale vergroening én regionalisering van het belastingstelsel zal ruimte bieden aan bedrijvigheid in dienst van planeet en mens. Met groene banen wordt enorm veel duurzame werkgelegenheid gecreëerd.

De PvdA wil het belastingstelsel verduurzamen en een nieuw industriebeleid waarin een gezonde planeet belangrijk is. Ook willen ze dat bij aanbestedingen gekeken wordt naar duurzaamheidseisen. Ze willen dat groen beleggen en ondernemerschap de norm worden, dat bedrijven versneld investeren in verduurzaming en ze zijn voorstander van een Europese CO2-belasting. Ze willen bedrijven ook verplichten om ontbossing en aantasting van ecosystemen in de productieketen te stoppen. Daarnaast wil de PvdA een ‘Ecodesign-richtlijn’, een verbod op wegwerpplastic en het Rijksbrede programma circulaire economie uitbreiden. Daarnaast zijn ze voor een heffing op het lozen van restwarmte en voor nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de afvalbranche.

De SP wil bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij wil de SP meer ruimte voor alternatieve energiedragers, waaronder waterstofgas. De SP wil de wegwerkeconomie bestrijden. Bedrijven maken producten met een heel korte levensduur. Met regels en heffingen wil de SP afdwingen dat producten langer meegaan en dat zij veel schoner worden gemaakt. Het is hoog tijd dat het falende Europese systeem van de uitstoothandel (ETS) vaarwel wordt gezegd. De SP wil stoppen met het ondersteunen van fossiele bedrijven en dwingen normen af voor schoon produceren.

De VVD wil onze economie verduurzamen door het bevorderen van hoogwaardige recycling, hergebruik en langer productgebruik door onder andere meer experimenteerruimte in wet- en regelgeving, vereenvoudigen van begrippen en regels omtrent afval en op Europees niveau verdere eisen te stellen aan verpakkingen, materialen en producten. Bij de verdeling van de lasten betalen vervuilende industrieën meer en middeninkomens en mkb worden zo veel mogelijk ontzien. Via het nieuwe registratiesysteem komt er een balans tussen de belangen van economie en natuur bij de aanpak van de landelijke stikstofuitstoot. Er is een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector ingevoerd en het ETS emissiehandel-systeem wordt verder aanscherpt. Verstandig klimaatbeleid moet bij voorkeur in Europees verband worden vormgegeven om Nederland aantrekkelijk te houden voor bedrijven. Klimaatbeleid is geen ideologie. Het gaat om het pragmatisch oplossen van problemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, economisch te kunnen blijven groeien en zoveel mogelijk je leven te blijven leiden zoals je wilt. Investeren in duurzaamheid is nodig voor strategische onafhankelijkheid.


Hoe haalbaar zijn deze doelen?

Deze tien punten zijn op papier haalbaar, maar hoe zit het in de praktijk? De komende weken gaan we met verschillende klimaatkandidaten in debat over of en hoe zij zich hard willen maken voor deze doelstellingen. Wil jij de data en de links om mee te kunnen kijken? Schrijf je dan in voor onze updates