Klimaatwijzer

Energie

We konden geen relevante klimaatstandpunten vinden van deze partij op dit thema in hun
partijprogramma.

Het CDA kiest voor een versnelde overgang naar een duurzame energiemix van windenergie, zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing. Kernenergie is een serieuze optie voor de periode na 2030. Samen met de energiesector ontwikkelen ze daarom nieuwe plannen voor tenminste twee extra kerncentrales. Ook zijn ze voor opslag van CO2 onder de Noordzee. En ze zetten in op nieuwe energiebronnen als geothermie en warmtenetten en energiedragers als waterstof en synthetische kerosine. Om altijd ruimte te houden voor innovatie en nieuwe inzichten, wil het CDA een periodieke review van het klimaatakkoord.

De ChristenUnie wil dat de overheid de regie neemt in de energietransitie, o.a. in de energieopslag voor een stabiel elektriciteitssysteem. Ze willen inzetten op industriële elektrificatie (met routekaart) en groene waterstof voor hoge temperatuur warmte voor de industrie. Er moeten per sector duidelijke doelen gesteld worden voor energiebesparing. De energiebelasting voor grootverbruikers wordt verhoogd, met expliciet CO2-component.

De ChristenUnie wil inzetten op 35 TWh wind- en zonne-energie op land via regionale energiestrategieën. Ze willen naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie toe. Er moet geïnvesteerd worden in warmtenetten. Ze vinden dat er ingezet moet worden op wind op zee, maar wel met dubbel ruimtegebruik. Er komen geen nieuwe kerncentrales. Er komen hogere milieunormen voor energiecentrales. Energieopwekking via biomassa mag alleen met reststromen. Het Gronings gas wordt afgebouwd.

D66 wil stoppen met subsidies voor biomassacentrales en wil de laatste kolencentrales zo snel mogelijk sluiten. In plaats daarvan wil D66 inzetten op zonnepanelen en windmolens, waarbij mensen in staat worden gesteld om hun eigen energie op te wekken. De gaswinning in Groningen wordt afgebouwd naar nul in 2022 en kernenergie mag, zolang het duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar kan.

In 2030 wil GroenLinks 60% minder CO2 en andere broeikasgassen uitstoten dan in 1990 en in 2045 willen ze de samenleving klimaatneutraal hebben. In 2040 moet onze elektriciteitsopwekking en industrie klimaatneutraal zijn. Hierbij gaan de grootste vervuilers de rekening betalen. GroenLinks vindt kerncentrales geen optie om duurzaam energie op te wekken. Ze zijn wel voor extra schone elektriciteit door windmolens op de Noordzee. Eigenaren van grote gebouwen moeten zonnepanelen op hun daken aanleggen. Daarnaast wil GroenLinks Nederland een koploper maken in groene waterstof. Deze schone energie is bruikbaar voor zaken die moeilijk op elektriciteit kunnen draaien, zoals de industrie en lang en zwaar transport. GroenLinks is ook een tegenstander van het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en water. Tot slot heeft Nederland volgens GroenLinks een snelle en eerlijke exitstrategie nodig voor aardgas, olie en steenkolen.

Uiterlijk in 2030 is Nederland klimaatneutraal. Ook wordt er dan minstens 65% minder energie gebruikt. Nederland kiest voor strikte normen voor energieverbruik van apparaten en vervoersmiddelen en zet zich in voor een Europees energielabel dat rekening houdt met de hele levenscyclus. De overheid geeft het goede voorbeeld. De inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt 100% duurzaam en fair trade, het Rijksvastgoed energieneutraal. Onderzoek en ontwikkeling van groene waterstof afkomstig van wind- en zonne-energie wordt gestimuleerd. Biomassa voor opwekking van warmte en elektriciteit wordt verboden. De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe kerncentrales, en bestaande zo snel mogelijk sluiten.

De PvdA is voor een CO2-reductie van tenminste 55 procent in 2030. Dit doel willen ze bereiken door de Europese Green Deal en de Klimaatwet als leidraad te gebruiken. De PvdA wil stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen en van biomassa in kolencentrales. Al in 2025 (vijf jaar eerder) willen ze alle kolencentrales sluiten. De PvdA is ook tegen gaswinning in de Waddenzee en het boren naar schaliegas. Ook is de PvdA een tegenstander van nieuwe kernenergie en willen ze de kerncentrale in Borssele zo snel mogelijk sluiten. Ze willen natuur- en landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien van het opwekken van hernieuwbare energie door zonne-energie op daken en windenergie op zee te stimuleren. Daarbij willen ze de Regionale Energie Strategieën blijven steunen.

Duurzame energie mag volgens de SP geen luxeproduct worden, maar moet voor ieder huishouden
betaalbaar zijn. De SP vindt energievoorziening een publieke taak en wil dan ook energiebedrijven die in publieke handen zijn. De SP wil energie maken die schoon, betaalbaar én van ons allemaal is. Ze stoppen direct met houtkap voor biomassa. Ze leggen ook geen woonwijken meer aan met deze schadelijke biomassacentrales, de subsidies voor deze centrales zetten ze in voor écht duurzame en schone energie. De SP vindt kernenergie niet duurzaam en niet schoon en daarom geen alternatief. Borssele gaat dicht en dat geldt ook voor de kolencentrales. De gaswinning in heel Nederland wordt direct gestaakt.

De VVD gaat voor 49% CO2-uitstoot reductie in 2050. Kernenergie maakt het mogelijk om elektriciteit volledig CO2-neutraal op te wekken. Alternatieve duurzame technologieën, zoals de opslag van CO2, waterstof, (kleinschalige) kernenergie of de ontwikkeling van een thoriumreactor komen in aanmerking voor een stimuleringsregeling. Er wordt ingezet op grootschalige productie, gebruik en export van (groene) waterstof. Substantiële uitbreiding van het aandeel duurzame energie, waarbij voorkeur aan windenergie op zee, zonnepanelen op daken en slimme netwerken om energie te delen. In 2030 zijn kolen verboden. Oude, vervuilendere kolencentrales sluiten eerder. Importeren van buitenlands gas blijft om op de korte termijn een betrouwbare energievoorziening te garanderen.


Hoe haalbaar zijn deze doelen?

Deze tien punten zijn op papier haalbaar, maar hoe zit het in de praktijk? De komende weken gaan we met verschillende klimaatkandidaten in debat over of en hoe zij zich hard willen maken voor deze doelstellingen. Wil jij de data en de links om mee te kunnen kijken? Schrijf je dan in voor onze updates