10 Puntenplan

Een stem voor het klimaat is een stem voor de toekomst en tegen uitputting van de aarde. Die doelen heb je vast vaker gehoord. Wat je misschien niet weet, is dat ze realistischer zijn dan je denkt. De Grootouders voor het klimaat stelden een 10 puntenplan op met haalbare klimaatdoelstellingen voor de nabije toekomst. Of we ze halen, hangt af van de uitkomst van de verkiezingen en de keuzes van het volgende kabinet.

De Klimaatwet wordt in overeenstemming gebracht met de nieuwe EU klimaatdoelstelling: 55 procent vermindering van CO2-emissies in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. De route naar 2030 wordt inzichtelijk gemaakt en resultaat verplichtingen worden vastgelegd. Reservepakketten worden voorbereid om tegenvallers op te vangen.

Lees meer

Er moeten nieuwe banen worden geschapen nu de economie door Corona zware klappen heeft opgelopen; ze worden gecreëerd met investeringen in een verduurzaming van de energievoorziening, de gebouwde omgeving, de mobiliteit, de industrie en de landbouw.

Lees meer

De realisatie van de 49% uitstootreductie in 2030 uit het Klimaatakkoord loopt sterk achter, terwijl het doel op 55% is gesteld. Daarom wordt een klimaatautoriteit ingesteld, die toezicht houdt op de uitvoering, problemen signaleert en oplost. De handhavingsinspanningen worden verdrievoudigd. Het tekort aan vakmensen voor de uitvoering wordt aangepakt. Het draagvlak in de samenleving wordt versterkt door informatiecampagnes en de instelling van Burgerberaden.

Lees meer

Om klimaatvriendelijke investeringen en consumptie te stimuleren zal er een prijs gezet worden op CO2 uitstoot en andere vormen van milieudruk. Daarvoor wordt het belastingstelsel herzien door een combinatie van verlaging van loon- en inkomstenbelasting en verhoging van belasting op vervuiling. Voor bedrijven door een CO2 heffing in combinatie met aanscherping van het ETS. Voor consument-
en door ombouw van de BTW naar een Belasting op Toegevoegde Milieuschade. De winstbelasting zal worden gedifferentieerd om het voor beleggers aantrekkelijker te maken in duurzame bedrijven te investeren.

Lees meer

Beprijzing en subsidiëring levert in een aantal situaties onvoldoende op door een falende marktwerking of te lage prijsprikkels. Bovendien leiden subsidies tot complexiteit en onzekere uitkomsten. Daarom wordt – waar nodig – gebruik gemaakt van wettelijke normen, zoals verplichte energiebesparing zware industrie, verplicht aandeel duurzame financiering banken, verplicht percentage duurzame kerosine of scheepsbrandstof (in EU verband) en verplichte inschakeling van energiecorporaties bij duurzame energieprojecten.

Lees meer

De Europese landbouwsubsidies worden gericht op het bevorderen van deze transitie, vooral voor de veehouderij die de grootste uitstoot heeft. Conform de EU Green Deal wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2030 gehalveerd en het areaal biologische landbouw in 2030 op 25% gebracht. Herstel van natuur wordt mogelijk gemaakt door gericht verplaatsen en uitkopen van landbouwbedrijven. Financiering van de omschakeling naar natuurinclusieve en circulaire bedrijfsvoering en een eerlijke prijs voor hun producten geven boeren een perspectief.

Lees meer

Het draagvlak voor de verduurzaming van de verwarming en verkoeling van huizen wordt versterkt door meer financiële steun voor het woonkostenneutraal maken ervan. Maar er komen ook verplichtingen voor energie-eisen aan woningen bij verkoop en huurwoningen van corporaties. Vergroening van de gebouwde omgeving krijgt een grote impuls. De ruimtelijke ordening wordt weer een Rijkstaak om de verrommeling en verdozing van het landschap te stoppen. Die regie komt bij een nieuw Ministerie voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Lees meer

Het innovatiebeleid wordt meer gericht op het realiseren van een klimaatneutrale industrie (missiegedreven): groene waterstof (ook via import) en vervanging van petrochemie door biochemie. Een klimaatneutraal vrachtvervoer krijgt prioriteit. Van bedrijven die innovatiesteun krijgen wordt commitment gevraagd om op termijn klimaatneutraal te worden. In de EU wordt ingezet op aanscherping van het ETS en invoering van een CO2-grensbelasting.

Lees meer

De transitie naar een klimaatneutrale mobiliteit wordt bepalend voor het beleid: forse investeringen in openbaar vervoer en elektrische laadinfrastructuur (ook vrachtwagens, deels via waterstof). Uitfasering fossiele auto’s, meer ruimte voor de (elektrische) fiets, kilometerheffing op CO2-basis. Voor de luchtvaart/scheepvaart geldt: eerlijke belastingen en een verplicht percentage duurzame kerosine of scheepsbrandstof (in EU-verband).

Lees meer

Artikel 21 van de Nederlandse grondwet over bescherming en verbetering van het leefmilieu wordt aangescherpt en toetsing van wetgeving aan de Grondwet door de rechter wordt mogelijk gemaakt (zoals in de meeste EU landen het geval is).

Lees meer


Hoe haalbaar zijn deze doelen?

Deze tien punten zijn op papier haalbaar, maar hoe zit het in de praktijk? De komende weken gaan we met verschillende klimaatkandidaten in debat over of en hoe zij zich hard willen maken voor deze doelstellingen. Wil jij de data en de links om mee te kunnen kijken? Schrijf je dan in voor onze updates